#mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

20 KiB

ประเดนทางจรยธรรม

"อยาสนบสนน บรท นไรจรยธรรม"

"บรท ของคณไมาเชอถอ คณอางวาบงคบใช DMCA แตคดองรองมากมายทไมทำเชนนน"

"พวกเขาเซนเซอรเฉพาะคนทงคำถามเกยวกบจรยธรรมของพวกเขา"

"ฉนเดาวาความจรงนนไมสะดวกและซอนตวจากมมมองสาธารณะไดกวา" -- phyzonloop


คลกฉ

CloudFlare สแปมผคน

Cloudflare กำลงสงอเมลขยะไปยงผใชไมใช Cloudflare

 • งอเมลถงสมาชกทเลอกใชเทาน
 • เมอผใชดวา "หยด" กใหหยดสงอเมล

นงายมาก แต Cloudflare ไมสนใจ Cloudflare กลาววาการใชบรการของพวกเขาสามารถหยดผงสแปมหรอผโจมตไดงหมด เราจะหยด Cloudflare โดยไมเปดใชงาน Cloudflare ไดอยางไร?

🖼 🖼


คลกฉ

ลบบทวจารณของผใช

Cloudflare เซนเซอรบทวจารณเชงลบ หากคณโพสตอความตอตาน Cloudflare บน Twitter คณมโอกาสทจะไดบคำตอบจากพนกงานของ Cloudflare ดวยขอความ "ไมไมใช" หากคณโพสตบทวจารณเชงลบในไซตบทวจารณใด ๆ พวกเขาจะพยายามเซนเซอร

🖼 🖼


คลกฉ

แบงปนขอมลสวนตวของผใช

Cloudflare มญหาการลวงละเมดอยางมาก Cloudflare แบงปนขอมลสวนบคคลของผองเรยนเกยวกบไซตโฮสต บางครงพวกเขาขอใหณระบ ID ทแทจรงของคณ หากคณไมองการถกคกคามทำรายถกตบหรอฆาคณควรอยางจากเวบไซต Cloudflared

🖼 🖼


คลกฉ

การชกชวนองคกรเพอการกศล

CloudFlare กำลงขอเงนบรจาคเพอการกศล เปนเรองทาตกใจมากท บรท อเมรนจะขอการกศลควบคไปกบองคกรทไมแสวงหาผลกำไรทสาเหต หากคณชอบปดกนผคนหรอเสยเวลาของคนอนคณอาจตองการสงพซซาสำหรบพนกงาน Cloudflare


คลกฉ

กำลงยไซต

ณจะทำอยางไรหากไซตของคณหยดทำงานกะทนหน มรายงานวา Cloudflare กำลงลบการกำหนดคาของผใชหรอหยดบรการโดยไมการเตอนใด ๆ เราขอแนะนำใหณคนหาผใหบรการทกว


คลกฉ

การเลอกปฏของผจำหนายเบราวเซอร

CloudFlare ใหการปฏกวาสำหรบผใช Firefox ในขณะทใหการปฏไมเปนมตรกบผใชไมใช Tor-Browser ผาน Tor ผใช Tor ทปฏเสธอยางถกตองทจะเรยกใชงานจาวาสครปตไมใชฟรจะไดบการปฏไมเปนมตรเชนกน ความไมเทาเทยมในการเขาถงนเปนการละเมดความเปนกลางของเครอขายและการใชอำนาจในทางท

 • าย: Tor Browser ขวา: Chrome ทอย IP เดยวก

 • าย: Tor Browser Javascript Disabled, Cookie Enabled
 • ขวา: Chrome Javascript Enabled, Cookie Disabled

 • QuteBrowser (เบราวเซอรรอง) ทไม Tor (Clearnet IP)

 • Lynx
เบราวเซอร เขาถงการรกษา
Tor Browser (เปดใชงาน Javascript) อนญาตใหเขาถงได
Firefox (เปดใชงาน Javascript) การเขาถงลดลง
Chromium (เปดใชงาน Javascript) การเขาถงลดลง
Chromium or Firefox (Javascript ถกปดใชงาน) ปฏเสธการเขาใช
Chromium or Firefox (ปดใชงานคกก) ปฏเสธการเขาใช
QuteBrowser ปฏเสธการเขาใช
lynx ปฏเสธการเขาใช
w3m ปฏเสธการเขาใช
wget ปฏเสธการเขาใช

ทำไมไมใชมเสยงเพอแกญหางายๆ

ใชมเสยง แตใชไมไดบ Tor เสมอไป คณจะไดบขอความนเมอคณคลก:

โปรดลองอกครงในภายหลง
คอมพวเตอรหรอเครอขายของคณอาจสงคำคนหาอตโนม
เพอปกปองผใชของเราเราไมสามารถดำเนนการตามคำขอของคณไดในขณะน
สำหรบรายละเอยดเพมเตมโปรดไปทหนาความชวยเหลอของเรา

คลกฉ

การปราบปรามผทธเลอกต

ทธเลอกตงในรฐของสหรฐอเมรกาจะลงทะเบยนเพอลงคะแนนผานเวบไซตของรฐมนตรางประเทศในรฐทตนพำนกอย สำนกงานเลขาธการของรฐทควบคมโดยพรรครบลนมวนรวมในการปราบปรามผทธเลอกตงโดยการพรอกซเวบไซตของเลขาธการรฐผาน Cloudflare การปฏอผใช Tor อยางไมเปนมตรของ Cloudflare ตำแหนง MITM ในฐานะศนยกลางการเฝาระวงระดบโลกและบทบาททเปนอนตรายโดยรวมทำใหทธเลอกตงไมเตมใจทจะลงทะเบยน โดยเฉพาะอยางยง Liberals มกจะยอมรบความเปนสวนตว แบบฟอรมการลงทะเบยนผทธเลอกตงจะรวบรวมขอมลทละเอยดออนเกยวกบความเอนเอยงทางการเมองของผทธเลอกตงทอยทางกายภาพสวนบคคลหมายเลขประกนสงคมและวนเดอนปเกด รฐสวนใหญดใหอมลบางสวนเทานนทเปดเผยตอสาธารณะ แต Cloudflare จะเหนขอมลทงหมดนนเมอมคนลงทะเบยนเพอลงคะแนน

โปรดทราบวาการลงทะเบยนแบบกระดาษไมไดเปนการหลกเลยง Cloudflare เนองจากเลขานการของเจาหนาทอนขอมลของรฐมกจะใชเวบไซต Cloudflare เพอปอนขอม

🖼 🖼
 • Change.org เปนเวบไซตอเสยงในการรวบรวมคะแนนเสยงและดำเนนการ “ผคนทกหนทกแหงเรมตนแคมเปญระดมผสนบสนนและทำงานรวมกบผอำนาจตดสนใจในการขบเคลอนโซลน” นาเสยดายทหลายคนไมสามารถด change.org ไดเลยเนองจากตวกรองทาวราวของ Cloudflare พวกเขาถกปดกนไมใหลงนามในคำรองจงยกเวนพวกเขาจากกระบวนการประชาธปไตย การใชแพลตฟอรมอนทไมใช cloudflared เชน OpenPetition จะชวยแกไขปญหาได
🖼 🖼
 • "โครงการ Athenian" ของ Cloudflare ใหการปองกนระดบองคกรฟรสำหรบเวบไซตการเลอกตงระดบรฐและระดบทองถน พวกเขากลาววา "ผทธเลอกตงสามารถเขาถงขอมลการเลอกตงและการลงทะเบยนผทธเลอกตงได" แตเปนเรองโกหกเพราะหลายคนไมสามารถเรยกดไซตไดเลย

คลกฉ

ละเวนการตงคาของผใช

หากคณเลอกไมบบางอยางคณจะไมไดบอเมลเกยวกบเรองน Cloudflare ละเวนการตงคาของผใชและแบงปนขอมลกบ บรท บคคลทสามโดยไมไดบความยนยอมจากลกคา หากคณใชแผนบรการฟรบางครงพวกเขาจะสงอเมลถงคณเพอขอซอการสมครสมาชกรายเดอน


คลกฉ

โกหกเกยวกบการลบขอมลของผใช

ตามบลอกของลกคาเกาของ Cloudflare น Cloudflare โกหกเกยวกบการลบบญชจจนหลาย บรท เกบขอมลของคณหลงจากทณปดหรอลบบญชของคณ บรท ทวนใหญกลาวถงเรองนในนโยบายความเปนสวนตว คลาวดเฟลร? ไม

2019-08-05 CloudFlare สงคำยนยนวาพวกเขาลบบญชของฉน
2019-10-02 ฉนไดบอเมลจาก CloudFlare "เพราะฉนเปนลกคา"

Cloudflare ไมเกยวกบคำวา "ลบ" ถาจะเอาออกจรงๆทำไมลกคาเกาถงไดเมล เขายงกลาวอกวานโยบายความเปนสวนตวของ Cloudflare ไมไดกลาวถงเรองน

นโยบายความเปนสวนตวใหมของพวกเขาไมไดกลาวถงการเกบรกษาขอมลเปนเวลาหนงป

ณจะเชอถอ Cloudflare ไดอยางไรหากนโยบายความเปนสวนตวเปน LIE


คลกฉ

เกบขอมลสวนบคคลของค

การลบบญช Cloudflare เปนเรองยาก

งตวสนบสนนโดยใชหมวดหม "บญช"
และขอใหลบบญชในเนอหาขอความ
คณตองไมโดเมนหรอบตรเครดตทแนบมากบบญชของคณกอนทจะขอลบ

ณจะไดบอเมลยนยนน

"เราไดเรมดำเนนการตามคำขอลบของคณแลว" แต "เราจะจดเกบขอมลสวนบคคลของคณตอไป"

ณ "เชอใจ" สงนไดหรอไม?

 • ยกเลกบญช Cloudflare ของค
 1. เขาสระบบแดชบอรด Cloudflare ของค
 2. ลบโซนทงหมด (โดเมน) จากแดชบอรดของค
 3. คลกลงคสนบสน
 4. งตวใหม บอกพวกเขาวาคณตองการปดบญชของค
 5. รอหลายวน.
 6. เจาหนาทของ Cloudflare จะขอคำยนยนจากคณและเหตผลทณตดสนใจออกจาก Cloudflare
 7. งขอความตอบกลบอกคร
 8. รอหลายวน.
 9. ณจะไดบขอความ: เราลบบญชของคณเรยบรอยแล

_klaku min_

Mi nuligis abonon kaj ricevis tro multajn retpoŝtojn

La uzanto nuligis sian 'Cloudflare stream' abonon kaj li ricevas retpoŝtajn memorigilojn ĉiutage por rememorigi lin pri nuligita abono. Ne estas malaprobita butono. Kiel vi ĉesas ĉi tiun frenezon?

Cloudflare diris al ĉi tiu uzanto kontakti subtenteamo kaj peti ĉiujn viajn enhavojn forigi.


อมลอน ๆ


โปรดไปทหนาถดไป: Kion vi povas fari por rezisti kontraŭ Cloudflare?