#mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

32 KiB

िट कउडव


उडफयर र

🖹 🖼
"गट कउडवल" कउडफयर इक, सत रय अमि कमपन।यसल CDN (समगितरण नटवरक) सहर, DDoS शमन, इनटरनट सरक, र वितरित DNS (डन नम सरभर) सहररदन गरछ।
उडफयर विवक सबभन MITM प (रिभरस प) ह।कउडफयरलएन बजर सयर of०% भन बढिव रछ र कउडफयर परयगकरहररतक दिन बढछ।तिहर १०० भन बढशहर आफटवरक विर गर छन।कउडफयरलिटर, अमजन, एपपल, इनम, बिग र वििित भन बढब यत स गरदछ।कउडफयरलि: शक यजनरसव गरछ र धयकिहर आफ सरवरहरकसग कनिगर गर सट यसलई परयग गरिरह छन।उनहरिथ गपनयतर गर
उडफयर तप र मल वबसरभरकचमि गस एजटकपमय गरदछ।तप आफ छनट गरिएक गनतवयम कनट गरन सकषम हन।तपउडफयरम जडन गरछ र तप सबनकििट गरिएक छ र उडनम हसतरण गरिएक छ।
ल वब सरभर परशसकल एजट - कउडफयर - लई अनमतििि कसल उनहर "वब समपत" म पहच गरन सकदछ र "परतिबनित कर" परिित गरन।
सहि छवि।तपईलउडफयरलई कवल खरब महरर विर गरछ।तपईलछ किउडफयर जहि अनलइन हछ (कहि तल नजउन)।तपईलछ कटहर र करलरहर तपबसइटलई अनरमणि बनउन सकछन
तर त सब सतय हनन।कउडफयरलिष मिसहरई बिरण रिरह छ।कउडफयर तल जन सकछ।कउडफयरल बटसलई रदछ।
पनििग स जस, कउडफयर उततम छन।मल सिन रग कय गरिरह छ भन पनि तपईलन दछ।
तपई वतवमउडफयरम १००% अपटइम छ जसछ?तपईलई किर छन कति पटक कउडफयर तल झरछ।यदिउडफयर तल गय भन तपहकल तपबसइट पहच गरन सकन।
यसलई चनकट फयरवलक सनदरभम भनिछ जसलमगब समग (जसय भि सबजन र बिरकिसहर) लई हनबट फिटरि of गरम तलन गरदछ।एक समयम उनहरई डरलििन वबहरन परभित भएनन, ससरशिपमत वब जस "ट manक मन" क छवि र "Tiananmen सयर परदरशन" क इतिस।
उडफयरसग ठ शकि छ।एक अरथम, तिहर अनत परयगकर अनतमदछनियनरण गरदछ।तपउडफयरकरण वबसईट बउज गरनबट रिभय
उडफयर ससरशिपकिरयग गरन सकिछ।
तपउडफड वबसइट हन सकन यदि यदि तपउजर परयग गरछ भनउडफयरल एक बट ह भनर सन सकदछ (किनकििसहर यसलई परयग गरनन)।
िट सकषम नगर तप आकमक “बउजर जच” पर गरन सकन।य तप बहय जवनकच (व अधिक) सडकर फि
उडफयरलवचित रपमटहर / कलरहरदछ जसगल, यस, य, र एपिआइ गहकहर।कउडफयरलपम अनसनन बटहर अभियल "बईपस कउडफयर" समयलई सकिय रपम अनगमन गरिरह छ।
उडफयरलयसयकिग कम इनटरनट कनिि भएक यसक पछिबसइटहर पहच गरनबट रदछ (उदहरणकि, तिहर NAT क behind+ लयरहर पछिन सकछन समन आईप गरन, उदहरणकिवजनिक वइफइ) जबसमम उनहर बह छवि CAPTCHAs समन गरनन।किसहरगललई सनट हन १० दि minutes० मिट लछ।
वरष २०२० मउडफयर गगलकन: मिनबट hCaptcha मिच भयिनकि Google यसकरयगकिज गरन चहनछ।कउडफयरल तपई तपपनयतल गर बतदछ ("यसलपनयतयत समधन गरन मददत गरदछ") तर यपषट रपमट ह।य सब छ।"एच कबसइटहरई यस मगलई प गरन प कमदछ, जबकि बटस र दपयगक अनय परकरहरन"
रयगकरिणबट य परिवरतन हन। तप यसलई समन गरन बय हछ।
िसहर र सफटवयर लई हरक दिन कउडफयरदलक गरिएक छ।
उडफयरलिवभरकिसहरई द: ख दिछ।स र सि तपइटमउडफयर अपनउनरयगकर अनभवकि छ किन।
यदि तप आफ गरन सकन भन इनटरनटक उदय क?धयकिहर तपईकबसइटकरमण गरछनवल अरठहरछन यदििहरबपठ लड गरन सकनन भन।तपईल पनि आगनकहरई सकिय रपमिन ह, तर कउडफयरकवनिित फयरवल धयकिहरई बलक गरनकि परत कड छ।
िट र कज सकषम नगर समन गर उपय छन।कउडफयरल तपई पहिन गरन बउजर हसषर बनउन परयग गरिरह छ।कउडफयरलई तप पहिन थन जर छ कि तपइट बउज गरन जन eligeable हछ कि भनर निणय गरन।
र परयगकर र VPN परयगकरहरउडफयरकिर पनि छन।द समनहरयकिहररयग गरछन जसल उनहरश / निगम / नटवरक निरण बिसर गरिएक इनटरनट लिन सकन व जसल उनहरपनयतरकित गरनकि अतिित लयर थपन चछन।कउडफयर बशर भई तयकिहरई आकरमण गरछ, तिहरई उनहर समन बनद गरन बय प
यदि तप यस कषणसमम टरकरयस गरभएन भन, ह तपई टर बउजर डउनलड गरन र तप मनपरबसइटहररमण गरन पहन गरदछ।ह तपई सव दिि तपक वबसइट व सरकबपठम लगईन नगरिहर तपग गरछन। तबसईटहरि VPN परयग गर
तप भनन सकछ "टर अवध छ! Tor परयगकरहर आपरिक ह! टर खरब छ! "। हईन।तपरकििजनबट सिन सकछ, यस भनट र टड गन, डरगस विड अशल बउज गरन परयग गरन सकिछ।जबकिि कथन सतय छ कियह बजर वबसइटहर छन जह तपयस वसहरिन सकछ, तइटहरय: करनटम पनि परदछ।
र अमििकसित गरिएकि, तर हलकर टर पटलिकसित गर छ।तयहयकि र सगठनहर छन जसलर परयग गरछन तप भवियकहर सहित।तयसभए, यदि तप आफबसइटमउडफयर परयग गरछ भन तपतविक मनवहरई रिछ।तप समित मिरत र वर सम हरउनछ।
र तिहरएनएस स, १.१.१.१, लउडफयरकिवम रह नककल आईप, "१२7.०.०.x" जसकलहट आईप, व भरखर कि पनिि नगरबसइट फरकनट परयगकरहरई फिटर गर छ।
उडफयर DNS ल उनहर नककल DNS जवफकरण सटफन अनरयगबट कमटर गमम अनलइन सफटवयर पनिदछ।कउडफयर डएनएसलिक वबसइटहर गरन सकन।
र यह तपई सन सकछ,
म टर वएन परयग गरिरहन, किन मल र परछ?
म कउडफयर मिगमिस गरदछ, किन मलई खल र पर
बसइट https हिन मल र पर
यदि तपउडफयर परयग गरबसइट भरमण गरछ भन, तप तपनकवल वबसइट मिकलई मर कउडफयरम गरछ।य कसरिभरस पम गरदछ।
TLS यत डििट नगर यसलई विषण गरन असमभव छ।
उडफयरल तप सबई थ गरदछ जस कचसवरड।
उडबड क पनि समय हन सकछ।
उडफयरक https कहि अनत हन।
तपतवमउडफयर, र--पतर एजथ आफ गरन चछ?
इनटरट परयगकर अनलइन पइल एक "उतदन" हन सरकर र ठक कमपनहर खरद गरन चहनछ।
अमिमलड सरकिगल भन:

तपग ड कतियवन छ क तपई किर छ? तयह तरि छ जन तपई तछ?
उडफयरलि: शक वएन सरदन गरदछ "कउडफयर वप"।यदि तप यसलई परयग गरछ भन, तप सबटफन (व तप कमटर) जडनहरउडफयर सरभरहर पठइनछ।कउडफयरलन सकछ किन वबसइट तप पढभय, कसिपण तपट गरभय, कससग क गरभय आदि।तपई स तपईक सबनकउडफयरलई दिछ।यदि तपई लछ "क तप ठट गरछ? कउडफयर सरकित छ। " तयसभए तपईल VPN कसरम गरछ भनर ज आवशयक छ।
उडफयरल भनि उनहर VPN स तपईक इनटरनट छि बनदछ।तर VPN ल तप अवसित जडन भन तप इनटरट जडन सत बनछ।
तप पहि PRISM कड कन सकछ।य सतय हि AT&T ल NSA लई निगरि सब इनटरनट डरतििि गरन अनमतििछ।
िि तप एनएसएमम गरछ, र तपरतक नगरिकक इनटरट पइल चहनछ।तपई थ छ तिहर मध अनध रपमउडफयरलई विस गर छन र कवल एक कत गटव - आफ कमपन सरभर जडन (एसएसएच / आरड), वयकिगत वबसइट, चट वबसइट, फरम वबसइट, बक वबसइट, बबसइट, सरच इञिन, गय सदसय कवल वबसइट, लिबसइट, शपिग, भििबसइट, NSFW वबसइट, र अवध वबसइट।तपई थ छ उनहरउडफयरक DNS स ("१.१.१.१") र VPN स ("कउडफयर त") "सरकितकि" परयग गरछन। छि! अझ र! ” इनटरनट अनभव।तिहरई परयगकर आईप, बउजर फिगरपिट, किज र RAY-ID कथ सजन लकयक अनलइन पइल बनउन उपयछ।
तपिहरहनछ। अब तिि गर?
उडफयर एक हनट ह
सबििक मह। किरहरिएक छ।
उडफयर परयग नगर
इनटरनट वित गर

पय अरठम: "उडफयर निकत"


_मलई किक गर_

र अधिक जनक

भणर वबसइटहरन पछि "दिट कउडवल" ह, टर परयगकरहर र अनय सएनहर अवरध गर

थप जनक


_मलई किक गर_

ि गरन सक?


नककलहर

इमफयरल आधििक चनलहररतिपण नककलहर असिवक छ, यिटर, फसबक, पियन, ओपन कलिव, गहर आदि तपईक इ-मल कहि पनि। ह तपईकम कहि। ह तप पहिन कहि। ह तपईकन म कहि पनि। ह तप अनन म। ह तपईक समई कहि पनिधद। ह तपई सशल मिि पछउन कहि नसक। ह तपईकशल मििई कहि पनिधद

नककलहर भर नगर


🖼 🖼