#mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

23 KiB

ಿಕ ಸಮಸಗಳ

"ನಿಕತಿಲದ ಈ ಕಪನಿಯನಬಲಿಸಬಿ"

"ನಿಮ ಕಪನಿಿಹವಲಲ. ನಿಿಎ ಜಿಿಿಿಿ ಆದರಡದಿದಕಿ ಅನಕ ಮಕದದಮಗಳನಿಿ."

"ಅವರ ತಮಮ ನಿಕತಯನರಶಿವವರನರ ಸ."

"ಸತಯವ ಅನಲವಿ ಮತವಜನಿಕ ದಿನದಿದ ಉತತಮವಿ ಮರಡಲಪಟಿ ess ಹಿ." -- phyzonloop


ನನನನಿಿ

ಜನರನತದ

ಅಲಲದ ಬಳಕರರಿ ಇಮಗಳನ ಕಳಿಿ.

  • ಆಯಿದ ಚರರಿರ ಇಮಗಳನ ಕಳಿಿ
  • ಬಳಕರರ "ನಿಿ" ಎಿಗ, ನತರ ಇಮ ಕಳಿದನಿಿಿ

ಇದ ಸರಳವಿ. ಆದರದರಿಲ. ಕ ತಮಮ ಸಯನ ಬಳಸದರಿದ ಎಲಮರಗಳ ಅಥವಿರರನಿಿಸಬಹಿದರ. ಕ ಅನ ಸಕಿಯಗಿಸದ ಅನಿಿಸಬಹ?

🖼 🖼


ನನನನಿಿ

ಬಳಕರರ ವಿಮರಯನಿ

negative ಣಮಕ ವಿಮರಗಳ. ನಿ-ಕ ಪಠಯವನಿಟರನಲಿಿದರ, ಕ ಉದಿಿದ "ಇಲಲ, ಅದ ಅಲಲ" ಸಶದಿ ಉತತರವನ ಪಡಯಲಿಮಗ ಅವಕಶವಿ. ನಿಮರನಲಿ ನಕಮಕ ವಿಮರಯನಿದರ, ಅವರ ಅದನಡಲರಯತಿ.

🖼 🖼


ನನನನಿಿ

ಬಳಕರರ ಖಸಗಿಿಿಯನಿಿ

ನಲಿಿಿಳ ಸಮಸ ಇದ. ಆತಿಯ ಸಗಳ ಬಗವವರ ವಯಕಿಕ ಮಿಿಯನಿತದ. ನಿಮ ನಿಜವದ ID ಯನ ಒದಗಿಸಲ ಅವರಲವಿಮನ. ನಿಳ, ಹಲ, ವಿಿಮಯ ಅಥವಲಲ ಬಯಸದಿದರ, ನಗಳಿದ ದರವಿ ಉತತಮ.

🖼 🖼


ನನನನಿಿ

ದತಿಗಳ ಸಿಕ ವಿಪನ

ದತಿಗಳನಿ. ಉತತಮ ಕರಣಗಳನಿವ ಲಶವಿಲದ ಸಗಳಿ ಅಮಿಕದ ನಿಗಮವನವನತದಕಷ ಭಯನಕವಿ. ನ ಜನರನಿಿಸಲ ಅಥವ ಇತರ ಜನರ ಸಮಯವನಯರಥ ಮಡಲ ಬಯಸಿದರ, ಕ ಉದಿಗಳಿಲವಿಗಳನ ಆದಿಸಲ ಬಯಸಬಹ.


ನನನನಿಿ

ಗಳನಿಸಲಿ

ಿಮ ಸ ಇದದಕಿ ಕಡಿದರ ಏನಿ? ಕ ಎಚಚರಿ ಇಲಲದ, ಮನವಿ ಬಳಕರರ ಸರಚನಯನ ಅಳಿಿ ಅಥವಯನಿಿಿಬ ವರದಿಗಳಿ. ಉತತಮ ಪರರನಕಲಿಮಗಿ.


ನನನನಿಿ

ಸರಟಗರರ ತರತಮ

-ಬಸರ ಅಲಲದ ಬಳಕರರಿರತಿಲವದ ಚಿಿಯನಗ ಕ ಬಳಸವವರಿ ಆದಯತಯ ಚಿಿಯನತದ. ಉಚಿತವಲಲದ ಜಿ ಅನಯಗತಗಿಸಲಿಕರಿವ ಟ ಬಳಕರರ ಸಹ ಪರತಿಲ ಚಿಿಯನ ಪಡ. ಈ ಪರವಶ ಅಸಮನತವರ ತಟಸಥತಯ ದಪಯಗ ಮತ ಅಧಿರದ ದಪಯಗವಿ.

  • ಎಡ: ಟಸರ, ಬಲ: ಕ. ಅದ ಐಪಿಿಸ.

  • ಎಡ: ಟಸರಿಿಿಯಗಿಸಲಿ, ಕಿ ಸಕಿಯಗಿಸಲಿ
  • ಬಲ: ಕಿ ಸಕಿಯಗಿಸಲಿ, ಕಿಯನಿಿಯಗಿಸಲಿ

  • (ಕಿಯರ ಐಪಿ) ಇಲಲದಸರ (ಸಣಣ ಬಸರ)
ಸರ ಿಿಯನರವಿಿ
Tor Browser (ಜಿ ಸಕಿಯಗಿಸಲಿ) ರವಶವನ ಅನಮತಿಸಲಿ
Firefox (ಜಿ ಸಕಿಯಗಿಸಲಿ) ರವಶ ಕಿಿ
Chromium (ಜಿ ಸಕಿಯಗಿಸಲಿ) ರವಶ ಕಿಿ
Chromium or Firefox (ಜಿಿಿಯಗಿಸಲಿ) ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ
Chromium or Firefox (ಕಿಯನಿಿಯಗಿಸಲಿ) ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ
QuteBrowser ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ
lynx ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ
w3m ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ
wget ರವಶವನಿಕರಿಸಲಿ

ಲಭ ಸವಲನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಆಡಿ ಬಟನ ಅನ ಏಕ ಬಳಸಬರದ?

, ಆಡಿ ಬಟನ ಇದ, ಆದರ ಇದಗಲಲಸ ಮಿಲ. ನ ಅದನಿಿಗ ಈ ಸಶವನ ಪಡಿ:

ತರ ಮತರಯತಿಿಿಮ ಕಟರ ಅಥವವರವಯಿತ ಪರಶಗಳನ ಕಳಿಿರಬಹ.
ನಮಮ ಬಳಕರರನ ರಕಿಸಲ, ನಿಮ ವಿಿಯನ ಇದಗ ಪರಕಿಿಸಲಯವಿಲ.
ಹಿನ ವಿವರಗಳಿಿ ನಮಮ ಸಹಯ ಪಟಕಿಿ

ನನನನಿಿ

ಮತದರರ ನಿರಹ

ಎಸಯಗಳಲಿನ ಮತದರರಿಮವಿ ತಮಮ ನಿಸದ ರಯ ಕಯದರಿಯ ವಲಕ ಮತ ಚಲಿಸಲಿಿ. ರಿಪಬಿಕನಿಿತ ರಯ ಕಯದರಿ ಕಚಿಗಳಯ ಕಯದರಿಯ ವ ಅನಲಕ ಪಿವ ಮಲಕ ಮತದರರ ನಿರಹದಲಿಡಗತವ. ಕನ ಟ ಬಳಕರರ ಪರತಿಲ ಚಿಿ, ಕತ ಜಗತಿಕ ಕಣವಲನವಿ ಅದರ ಎಐಟಿನ ಮತ ಒಟ ಅದರ ಹಿರಕ ಪರವಿಿತ ಮತದರರನಿಸಲಿಜರಿತದ. ನಿಿಟವಿ ಉದರವಿಗಳಯತಯನಕರಿಸಲ ಒಲವ. ಮತದರರ ನದಣಿ ನಮಗಳ ಮತದರರ ರಜಕಯ ಒಲವ, ವಯಕಿಕ ದಿಕ ವಿಸ, ಸಿಕ ಭದರತ ಮತಿದ ದಿಕದ ಬಗಮ ಮಿಿಯನರಹಿತವ. ಹಿನ ರಯಗಳ ಆ ಮಿಿಯ ಉಪವಿಗವನವಜನಿಕವಿರ ಲಭಯವತವ, ಆದರದರ ಮತ ಚಲಿಸಲಿಿಗ ಕ ಆ ಎಲಲ ಮಿಿಯನ.

ಗದದ ನದಣಿ ಅನ ತಪಿಿಲ ಎದನ ಗಮನಿಿ ಏಕದರಯ ದತಶ ಪರವಶ ಸಿಿಯದರಿಗಳವನ ನಮಿಸಲ ಅನ ಬಳಸ.

🖼 🖼
  • .ಆರ ಮತಗಳನರಹಿಸಲ ಮತರಮ ತಳಲರಸಿಧ ವ ಆಗಿ. “ಎಲ ಜನರ ಅಭಿನಗಳನಿಿ, ಬಬಲಿಗರನ ಸಜಿಿ ಮತ ಪರಿರಗಳನಡಲಿರ ತವವರಿಲಸ ಮಿ.” ದರದಟವಶ, ಕನ ಆಕರಮಣಕಿಿಟರಿಿ ಅನಕ ಜನರ change.org ಅನಿಸಲಿಲ. ಅರಿ ಸಹಿಕದ ಅವರನಿಿಸಲಿ, ಹಿ ಅವರನರಜರಭವ ಪರಕಿಿದ ಹರಗಿಡಲಿ. ಓಪನಿಷನತಹ ಇತರ ಕ ಅನ ಬಳಸ ಸಮಸಯನ ಪರಿಹರಿಸಲ ಸಹಯ ಮತದ.
🖼 🖼
  • ನ "ಅಥಿಯನ" ರಯ ಮತಥಳಯ ಚವಣಗಳಿ ಉಚಿತ ಉದಯಮ ಮಟಟದ ರಕಷಣಯನತದ. "ತಮಮ ಘಟಕಗಳವಣಿಿ ಮತ ಮತದರರ ನದಣಿಯನರವಿಸಬಹ" ಎ ಅವರಿದರ ಆದರ ಇದ ಏಕದರ ಅನಕ ಜನರ ಅನಡಲಯವಿಲ.

ನನನನಿಿ

ಬಳಕರರ ಆದಯತಯನಿಲಕಿಸಲಿ

ಏನನದರ ಆರಿಿದರ, ನ ಅದರ ಬಗ ಇಮಕರಿಿಲ ಎಿಿಿ. ಕ ಬಳಕರರ ಆದಯತಯನಿಲಕಿತದ ಮತಹಕರ ಒಪಿಿಲದವನರನಯಕಿಯ ಸಗಳಿಿತದ. ನ ಅವರ ಉಚಿತ ಯಜನಯನ ಬಳಸಿದರ, ಅವರಲವಿಮಗಿಕ ಚಿಯನ ಖರಿಸಲ ಇಮ ಕಳಿ.


ನನನನಿಿ

ಬಳಕರರ ಡವನ ಅಳಿವ ಬಗ

ಈ ಮಿಹಕರ ಬರಕರ, ಕಗಳನ ಅಳಿವ ಬಗಿ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ, ನಿಮ ಖಯನಿದ ಅಥವಿದ ನತರ ಅನಕ ಕಪನಿಗಳಿಮ ಡವನ ಇರಿಿತವ. ಹಿನ ಉತತಮ ಕಪನಿಗಳ ತಮಮ ಗಯತಿಯಲಿ ಇದರ ಬಗ ಉಲಿತವ. ಕ? ಇಲಲ.

2019-08-05 ಕ ಅವರ ನನನ ಖಯನಿಬ ದ mation ಕರಣವನ ನನಗ ಕಳಿಿ.
2019-10-02 ಕಿದ ನ ಇಮಕರಿಿ "ಏಕದರಹಕ"

"ತ" ಪದದ ಬಗಿಿಿರಲಿಲ. ಅದನಿಜವಿಿದರ, ಈ ಮಿಹಕರಿ ಇಮ ಏಕಿ? ಕನ ಗಯತಿ ಅದರ ಬಗ ಉಲಿಿಲ ಎ ಅವರ ಉಲಿಿ.

ಅವರ ಹಸ ಗಯತಿ ವರಷದವರವನ ಉಳಿಿವ ಬಗ ಉಲಖವನಿಲ.

ಅವರ ಗಯತಿ LIE ಆಗಿದರ ಅನಬಬಹ?


ನನನನಿಿ

ಿಮ ವಯಕಿಕ ಮಿಿಯನ ಇರಿಿ

ಯನ ಅಳಿ ಕಠಿಣ ಮಟಟವಿ.

"ಖ" ವರಗವನ ಬಳಸಿಬಲ ಟಿ ಸಲಿಿ,
ಮತಶ ದಹದಲಿ ಅಳಿಸಲಿಿಿ.
ಅಳಿಸಲಿಿವ ಮದಲಿಮ ಖಗಳ ಅಥವಿಗಳನ ಲಗತಿಸಬರದ.

ಈ ದ mation ಕರಣ ಇಮ ಅನಕರಿಿ.

"ನಿಮ ಅಳಿಿಯ ವಿಿಯನರಕಿಿಸಲಿಿ" ಆದರ "ನಿಮ ವಯಕಿಕ ಮಿಿಯನರಹಿದನವರಿ".

ಇದನ "ನಬಲ" ಸಯವ?


_klaku min_

Mi nuligis abonon kaj ricevis tro multajn retpoŝtojn

La uzanto nuligis sian 'Cloudflare stream' abonon kaj li ricevas retpoŝtajn memorigilojn ĉiutage por rememorigi lin pri nuligita abono. Ne estas malaprobita butono. Kiel vi ĉesas ĉi tiun frenezon?

Cloudflare diris al ĉi tiu uzanto kontakti subtenteamo kaj peti ĉiujn viajn enhavojn forigi.


Aliaj informoj


ದಯವಿಿನ ಪಟಕವರಿಿಿ: Kion vi povas fari por rezisti kontraŭ Cloudflare?