#mirror of The Great Cloudwall / Stop Cloudflare / #deCloudflare #crimeflare http://crimeflare.eu.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

177 lines
27 KiB

# Cloudwall ทงใหญ
2 years ago
![](../image/itsreallythatbad.jpg)
![](../image/telegram/c81238387627b4bfd3dcd60f56d41626.jpg)
---
## หยด Cloudflare
| 🖹 | 🖼 |
| --- | --- |
2 years ago
| “ The Great Cloudwall” คอ Cloudflare Inc. บรท ในสหรฐอเมรกาเปนบรการ CDN (เครอขายการจดสงเนอหา) การลด DDoS ความปลอดภยทางอนเทอรเนตและบรการ DNS (เซฟเวอรอโดเมน) แบบกระจาย | ![](../image/cloudflaredearuser.jpg) |
| Cloudflare เปนพรอกซ MITM (reverse proxy) ทใหญดในโลกCloudflare เปนเจาของสวนแบงตลาด CDN มากกวา 80% และจำนวนผใช Cloudflare กเตบโตขนในแตละวนพวกเขาไดขยายเครอขายไปมากกวา 100 ประเทศCloudflare ใหบรการการเขาชมเวบมากกวา Twitter, Amazon, Apple, Instagram, Bing และ Wikipedia รวมกนCloudflare เสนอแผนบรการฟรและผคนจำนวนมากใชนแทนทจะกำหนดคาเซฟเวอรใหกตองพวกเขาแลกเปลยนความเปนสวนตวกบความสะดวกสบาย | ![](../image/cfmarketshare.jpg) |
| Cloudflare ตงอยระหวางคณและเวบเซฟเวอรนทางทำหนาทเหมอนเจาหนาทลาดตระเวนชายแดนคณไมสามารถเชอมตอกบจดหมายปลายทางทณเลอกไดณกำลงเชอมตอกบ Cloudflare และขอมลทงหมดของคณจะถกถอดรหสและสงมอบทนท | ![](../image/border_patrol.jpg) |
| ผแลเวบเซฟเวอรนทางอนญาตใหวแทน - Cloudflare - ตดสนใจวาใครสามารถเขาถง "พนทเวบ" ของตนและกำหนด "พนท จำกด " | ![](../image/usershoulddecide.jpg) |
| ลองดภาพดานขวาคณจะคดวา Cloudflare บลอกเฉพาะคนเลวคณจะคดวา Cloudflare ออนไลนตลอดเวลา (ไมเคยลงไป)คณจะคดวาบอทและโปรแกรมรวบรวมขอมลทกตองสามารถสรางดชนเวบไซตของคณได | ![](../image/howcfwork.jpg) |
| อยางไรกตามสงเหลานไมเปนความจรงเลยCloudflare กำลงปดกนผบรทธโดยไมเหตผลCloudflare ลงไปไดเลยCloudflare บลอกบอททกกฎหมาย | ![](../image/cfdowncfcom.jpg) |
| เชนเดยวกบบรการโฮสตงใด ๆ Cloudflare ไมสมบรณแบบคณจะเหนหนาจอนแมาเซฟเวอรนทางจะทำงานไดตาม | ![](../image/cfdown2019.jpg) |
| คณคดวา Cloudflare มเวลาพรอมใชงาน 100% หรอไม?คณไมเลยวา Cloudflare ลมไปกครงหาก Cloudflare ลมลกคาของคณจะไมสามารถเขาถงเวบไซตของคณได | ![](../image/cloudflareinternalerror.jpg)<br>![](../image/cloudflareoutage-2020.jpg) |
| เรยกสงนาเปนการอางองถง Great Firewall ของจนซงทำหนาทเทยบเคยงกรองมนษยจำนวนมากไมใหเหนเนอหาเวบ (เชนทกคนในจนแผนดนใหญและคนภายนอก)ในขณะเดยวกนผไมไดบผลกระทบจากการดเวบทแตกตางกนโดยสนเชง แตเวบทไมการเซนเซอรเชนภาพของ "รถถง" และประวของ "การประทวงทสเทยนอนเหมน" | ![](../image/cloudflarechina.jpg) |
| Cloudflare มพลงอนยงใหญในแงหนงพวกเขาควบคมสงทใชปลายทางเหนในทายทดคณถกปองกนไมใหองเวบไซตเนองจาก Cloudflare | ![](../image/onemorestep.jpg) |
| Cloudflare สามารถใชสำหรบการเซนเซอร | ![](../image/accdenied.jpg) |
| คณไมสามารถดเวบไซต cloudflared ไดหากคณใชเบราวเซอรรองซง Cloudflare อาจคดวาเปนบอท (เพราะไมอยมคนใช) | ![](../image/cfublock.jpg) |
| คณไมสามารถผาน“ การตรวจสอบเบราวเซอร” ทกรานนไดโดยไมองเปดใชงาน Javascriptนเปนการเสยเวลาชตอนมาของคณไปหาวนาท (หรอมากกวา) | ![](../image/omsjsck.jpg) |
| นอกจากน Cloudflare ยงบลอกหนยนต / โปรแกรมรวบรวมขอมลทกตองโดยอตโนมเชนไคลเอนต Google, Yandex, Yacy และ APICloudflare กำลงตรวจสอบชมชน“ เลยง cloudflare” อยางแขงขนโดยมเจตนาทจะทำลายบอตการวยทกกฎหมาย | ![](../image/cftestgoogle.jpg)<br>![](../image/htmlalertcloudflare2.jpg) |
| Cloudflare ในทำนองเดยวกนจะปองกนไมใหคนจำนวนมากทการเชอมตออนเทอรเนตไมเขาถงเวบไซตอยเบองหลง (ตวอยางเชนพวกเขาอาจอยหลง NAT 7+ เลเยอรหรอแชร IP เดยวกนเชน Wifi สาธารณะ) เวนแตพวกเขาจะแก CAPTCHA หลายภาพในบางกรณการดำเนนการนจะใชเวลา 10 ถง 30 นาทเพอตอบสนองความตองการของ Google | ![](../image/googlerecaptcha.jpg) |
| ในป 2020 Cloudflare เปลยนจาก Recaptcha ของ Google เปน hCaptcha เนองจาก Google ตงใจทจะเรยกเกบเงนสำหรบการใชงานCloudflare บอกคณวาพวกเขาดแลความเปนสวนตวของคณ (“ ชวยจดการปญหาความเปนสวนตว”) แตเหนไดดวานเปนเรองโกหกมนเปนเรองเกยวกบเงน“ hCaptcha อนญาตใหเวบไซตสรางรายไดตามความตองการนในขณะทบลอกบอทและการละเมดในรปแบบอน ๆ ” | ![](../image/fedup_fucking_hcaptcha.jpg)<br>![](../image/hcaptchablockchain.jpg) |
| จากมมมองของผใชงนไมเปลยนแปลงมากนก คณกำลงถกบงคบใหแกน | ![](../image/hcaptcha_abrv.jpg)<br>![](../image/hcaptcha_chrome.jpg) |
| มนษยและซอฟตแวรจำนวนมากถก Cloudflare บลอกทกวน | ![](../image/omsnote.jpg) |
| Cloudflare สรางความรำคาญใหบผคนมากมายทวโลกดรายการและคดวาการนำ Cloudflare มาใชบนไซตของคณนนดอประสบการณของผใชหรอไม | ![](../image/omsstream.jpg) |
| จดประสงคของอนเทอรเนตคออะไรหากคณไมสามารถทำตามทณตองการได?คนสวนใหญเขาชมเวบไซตของคณจะมองหาหนาอน ๆ หากไมสามารถโหลดหนาเวบไดณอาจไมไดดกนผเยยมชมใด ๆ แตไฟรวอลลเรมตนของ Cloudflare นนเขมงวดพอทจะบลอกผคนจำนวนมากได | ![](../image/omsdroid.jpg)<br>![](../image/omsappl.jpg) |
| ไมแก captcha โดยไมเปดใชงาน Javascript และคกกCloudflare ใชงเหลานเพอสรางลายเซนของเบราวเซอรเพอระบวตนของคณCloudflare จำเปนตองรกตวตนของคณเพอตดสนใจวาคณมทธจะเรยกดไซตอไปหรอไม | ![](../image/cferr1010bsig.jpg) |
| ผใช Tor และผใช VPN กตกเปนเหยอของ Cloudflare เชนกนหลายคนใชโซลนทงสองทไมสามารถซออนเทอรเนตทไมกเซนเซอรไดเนองจากนโยบายของประเทศ / บรท / เครอขายหรอผองการเพมเลเยอรเศษเพอปกปองความเปนสวนตวCloudflare กำลงโจมตคนเหลานนอยางไรยางอายบงคบใหพวกเขาปดโซลนพรอกซ | ![](../image/banvpn2.jpg) |
| หากคณไมไดลองใช Tor จนถงขณะนเราขอแนะนำใหณดาวนโหลด Tor Browser และเยยมชมเวบไซตโปรดของคณเราไมแนะนำใหณลงชอเขาใชเวบไซตธนาคารหรอหนาเวบของรฐบาลมฉะนนพวกเขาจะตงคาสถานะบญชของคณ ใช VPN สำหรบเวบไซตเหลานน | ![](../image/banvpn.jpg) |
| คณอาจตองการบอกวา“ Tor ผดกฎหมาย! ผใช Tor เปนอาชญากร! ทอรเลว! ". ไม.คณอาจไดเรยนรเกยวกบ Tor จากโทรทศนโดยบอกวา Tor สามารถใชเรยกด darknet และคาปนยาเสพตดหรอสอลามกแมาขอความขางตนจะเปนความจรงวามเวบไซตทางการตลาดมากมายทณสามารถซอสนคาดงกลาวได แตเวบไซตเหลานนกกจะปรากฏบนคลนเนตเชนกน | ![](../image/whousetor.jpg) |
| Tor ไดบการพฒนาโดย US Army แตจจน Tor ไดบการพฒนาโดยโครงการ Torมคนและองคกรมากมายทใช Tor รวมถงเพอนในอนาคตของคณดวยดงนนหากคณใช Cloudflare บนเวบไซตของคณแสดงวาคณกำลงบลอกมนษยจรงๆคณจะสญเสยมตรภาพและขอตกลงทางธรกจทอาจเกดขน | ![](../image/iusetor_alith.jpg) |
| และบรการ DNS 1.1.1.1 ยงกรองผใชไมใหเขาชมเวบไซตวยการสงคนทอย IP ปลอมท Cloudflare เปนเจาของ, IP localhost เชน“ 127.0.0.x” หรอเพยงแคงคนอะไรเลย | ![](../image/cferr1016.jpg)<br>![](../image/cferr1016sp.jpg) |
| Cloudflare DNS ยงทำลายซอฟตแวรออนไลนจากแอพสมารทโฟนไปยงเกมคอมพวเตอรเนองจากคำตอบ DNS ปลอมCloudflare DNS ไมสามารถคนหาเวบไซตของธนาคารบางแหงได | ![](../image/cfdnsprob.jpg)<br>![](../image/dnsfailtest.jpg) |
| และทณอาจคดว<br>นไมไดใช Tor หรอ VPN ทำไมฉนถงตองสนใจ?<br>นเชอมนในการตลาดของ Cloudflare ทำไมฉนถงตองสนใจ<br>เวบไซตของฉนคอ https ทำไมฉนจงควรดแล | ![](../image/annoyed.jpg) |
| หากคณเยยมชมเวบไซตใช Cloudflare คณกำลงแบงปนขอมลของคณไมเพยง แตบเจาของเวบไซตเทานน แตงรวมถง Cloudflare ดวยนอวการทำงานของ reverse proxy | ![](../image/prism_gfe.jpg) |
| เปนไปไมไดจะวเคราะหโดยไมถอดรหสการรบสงขอมล TLS | ![](../image/cfhelp204144518.jpg) |
| Cloudflare รอมลทงหมดของคณเชนรหสผานดบ | ![](../image/cfhelpforum.jpg) |
| Cloudbeed สามารถเกดขนไดกเมอ | ![](../image/cfbloghtmledit.jpg) |
| https ของ Cloudflare นนไมนจบสน | ![](../image/sniff2.gif) |
| คณตองการแบงปนขอมลของคณกบ Cloudflare และหนวยงาน 3 ตวอกษรหรอไม? | ![](../image/cfstrengthdata.jpg) |
| โปรไฟลออนไลนของผใชนเทอรเนตเปน“ ผลตภณฑ” ทฐบาลและ บรท เทคโนโลยขนาดใหญองการซอ | ![](../image/federalinterest.jpg) |
| กระทรวงความมนคงแหงมาตของสหรฐฯกลาว:<br><br>ณมความคดหรอไมาขอมลทณมนมาเพยงใด มใดบางทณจะขายขอมลนนใหเรา? | ![](../image/dhssaid.jpg) |
| Cloudflare ยงมบรการ VPN ฟรเรยกวา“ Cloudflare Warp”หากคณใชงานการเชอมตอสมารทโฟน (หรอคอมพวเตอรของคณ) ทงหมดจะถกสงไปยงเซฟเวอร CloudflareCloudflare สามารถรไดาคณอานเวบไซตไหนแสดงความคดเหนอะไรคณเคยคยกบใคร ฯลฯคณสมครใจทจะใหอมลทงหมดของคณแก Cloudflareถาคณคดวา "คณลอเลน? Cloudflare ปลอดภย” คณตองเรยนรา VPN ทำงานอยางไร | ![](../image/howvpnwork.jpg) |
| Cloudflare กลาววาบรการ VPN ของพวกเขาทำใหนเทอรเนตของคณเรวแต VPN ทำใหการเชอมตออนเทอรเนตของคณชากวาการเชอมตอทอย | ![](../image/notfastervpn.jpg) |
| คณอาจทราบแลวเกยวกบเรองออฉาว PRISMเปนความจรงท AT&T อนญาตให NSA คดลอกขอมลอนเทอรเนตทงหมดเพอเฝาระวง | ![](../image/prismattnsa.jpg) |
| สมมตาคณทำงานท NSA และคณตองการโปรไฟลนเทอรเนตของพลเมองทกคนคณราพวกเขาสวนใหญไววางใจ Cloudflare แบบสมสมหาและใชเพยงเกตเวยวนกลางเดยว - เพอพรอกซการเชอมตอเซฟเวอรของ บรท (SSH / RDP) เวบไซตวนตวเวบไซตแชทเวบไซตฟอรมเวบไซตธนาคารเวบไซตประกนภยเครองมอคนหาสมาชกลบ - เฉพาะเวบไซตเวบไซตประมลชอปปงเวบไซตโอเวบไซต NSFW และเวบไซตดกฎหมายคณยงรวยวาพวกเขาใชบรการ DNS ของ Cloudflare ("1.1.1.1") และบรการ VPN ("Cloudflare Warp") สำหรบ "Secure! เรวขน! ดกวา!” ประสบการณนเทอรเนตการรวมเขากบทอย IP ของผใชลายนวมอของเบราวเซอรกกและ RAY-ID จะเปนประโยชนในการสรางโปรไฟลออนไลนของเปาหมาย | ![](../image/edw_snow.jpg)<br>![](../image/peopledonotthink.jpg) |
| คณตองการขอมลของพวกเขา คณจะทำอะไร? | ![](../image/nsaslide_prismcorp.gif) |
| **Cloudflare เปนหมอนำผง** | ![](../image/honeypot.gif) |
| **นำผงฟรสำหรบทกคน บางสายทแนบมา** | ![](../image/iminurtls.jpg) |
| **อยาใช Cloudflare** | ![](../image/shadycloudflare.jpg) |
| **กระจายอำนาจอนเทอรเนต** | ![](../image/cfisnotanoption.jpg) |
---
2 years ago
## โปรดไปทหนาถดไป: "[จรยธรรมของ Cloudflare](th.ethics.md)"
---
<details>
<summary>_คลกฉน_
## ขอมลและขอมลเพมเต
</summary>
เกบนเปนรายชอเวบไซตอยเบองหลง "The Great Cloudwall" ซงบลอกผใช Tor และ CDN อน ๆ
**ขอมล**
* [Cloudflare Inc.](../cloudflare_inc/)
* [ใช Cloudflare](../cloudflare_users/)
* [โดเมน Cloudflare](../cloudflare_users/domains/)
* [ใช CDN ทไมใช Cloudflare](../not_cloudflare/)
* [ใช Anti-Tor](../anti-tor_users/)
2 years ago
![](../image/goodorbad.jpg)
**ขอมลมากกวาน**
1 year ago
* [deCloudflare Subfiles](../subfiles/README.md)
* [The Great Cloudwall](../pdf/2019-Jeff_Cliff_Book1.txt), [Mr. Jeff Cliff](https://shitposter.club/users/jeffcliff)
* ดาวนโหลด: [PDF](../pdf/2019-The_Great_Cloudwall.pdf), [ePUB](../pdf/2019-Jeff_Cliff_The_Great_Cloudwall.epub)
* eBook ตนฉบบ (ePUB) ถกลบโดย BookRix GmbH เนองจากการละเมดลขสทธของเนอหา CC0
* [Padlock icon indicates a secure SSL connection established w MITM-ed](https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=831835), Anonymous
* [Block Global Active Adversary Cloudflare](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351), nym-zone
*วถกทำลายหลายคร
* [กลบโดยโครงการ Tor](https://lists.torproject.org/pipermail/anti-censorship-team/2020-May/000098.html) [ว 34175](https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/34175)
* [วทเกบลาสด 24351](https://web.archive.org/web/20200301013104/https://trac.torproject.org/projects/tor/ticket/24351)
* [Cloudflare Watch](http://www.crimeflare.org:82/)
* [Criticism and controversies](https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudflare#Criticism_and_controversies), Wikipedia
2 years ago
![](../image/watcloudflare.jpg)
</details>
---
<details>
<summary>_คลกฉน_
## คณทำอะไรไดาง?
</summary>
1 year ago
* [านรายการการดำเนนการทแนะนำของเราและแบงปนกบเพอนของค](th.action.md)
* [านเสยงของผใชคนอนและเขยนความคดของค](../PEOPLE.md)
2 years ago
*นหาบางสง: [Ansero](https://ansero.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/) ([clearnet](https://ansero.eu.org/)), [Ss \#Search](https://sercxi.nnpaefp7pkadbxxkhz2agtbv2a4g5sgo2fbmv3i7czaua354334uqqad.onion/?ul=th) ([clearnet](https://sercxi.eu.org/))
*ปเดตรายการโดเมน: [คำแนะนำรายการ](../INSTRUCTION.md).
* [เพม Cloudflare หรอกจกรรมทเกยวของกบโครงการในประว](../HISTORY.md)
* [ลองเขยน Tool / Script ใหม](../tool/)
* [อ PDF / ePUB ทจะอาน](../pdf/)
1 year ago
* [Help translate deCloudflare](translateData/instructions.md)
2 years ago
---
### เกยวกบบญชปลอม
2 years ago
We รเกยวกบการมอยของบญชปลอมทแอบอางเปนชองทางการของเราไมาจะเปน Twitter, Facebook, Patreon, OpenCollective, Villages เปนต
2 years ago
**เราไมเคยถามอเมลของค
เราไมเคยถามชอค
เราไมเคยถามตวตนของค
เราไมเคยถามตำแหนงของค
เราไมเคยขอการบรจาคของค
เราไมเคยถามความคดเหนของค
เราไมเคยขอใหณตดตามบนโซเชยลมเด
เราไมเคยถามโซเชยลมเดยของคณ**
# อยาไวใจบญชปลอม
---
| 🖼 | 🖼 |
| --- | --- |
2 years ago
| ![](../image/wtfcf.jpg) | ![](../image/omsirl2.jpg) |
| ![](../image/omsirl.jpg) | ![](../image/whydoihavetosolveacaptcha.jpg) |
| ![](../image/fixthedamn.jpg) | ![](../image/imnotarobot.jpg) |
</details>
---
2 years ago
![](../image/twe_lb.jpg)
2 years ago
![](../image/twe_dz.jpg)
2 years ago
![](../image/twe_jb.jpg)
2 years ago
![](../image/twe_ial.jpg)
2 years ago
![](../image/twe_eptg.jpg)
2 years ago
![](../image/eastdakota_1273277839102656515.jpg)
2 years ago
![](../image/stopcf.jpg)